top of page
Dlawacicieli2.jpg

Regulamin

Wstęp


Organizatorem kursów i szkoleń jest spółka Ripposta sp. z o.o. o numerze NIP: 7282794410 i REGON: 101649484 z siedzibą w Łodzi do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Łodzi - Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473229

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;

Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).

Organizator – spółka Ripposta sp. z o.o. o numerze NIP: 7282794410 i REGON: 101649484 z siedzibą w Łodzi do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Łodzi - Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473229

Szkolenie – zajęcia edukacyjne odbywające się w formie warsztatów lub wykładów w celu podnoszenia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji lub kompetencji, mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „kurs”, któremu Organizator nadaje taką rangę/takie miano/taką nazwę w ofercie lub w informacji o Szkoleniu.

 

Informacje ogólne
Szkolenia skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczestnik
Uczestnikiem Szkolenia organizowanego przez Organizatora jest każda osoba, która bierze udział w Szkoleniu. Uczestnik uiszcza opłatę rezerwacyjną za Szkolenie w wysokości 500 zł najpóźniej do 8h od momentu przesłania zgłoszenia. Pozostała część, płatna jest najpóźniej w dniu Szkolenia przed jego rozpoczęciem. Szczegółowe warunki odnośnie płatności za szkolenie regulować będzie umowa pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.

Oferta
Zakres i program Szkolenia, miejscowość, w której Szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.cibaacademy.pl oraz www.ciba.bookero.pl. Dokładna godzina, czas jego trwania Szkolenia i trener prowadzący podane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe.

Zawarcie umowy.
1. Zawarcie Umowy na Szkolenie między Organizatorem a Uczestnikiem następuje w chwili przekazania Organizatorowi Zgłoszenia. W odpowiedzi na Zgłoszenie Organizator prześle Uczestnikowi umowę pisemną, zawierającą szczegółowe warunki udziału w szkoleniu.

2. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy w jeden ze wskazanych wyżej sposobów jest wiążące, tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do dokonania zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.

Zmiana terminu kursu/szkolenia
W przypadku, gdy Szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników Szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin. W przypadku braku zaproponowania przez Organizatora nowego terminu szkolenia, dokonuje on zwrotu 100% opłaty za Szkolenie.
W przypadku odwołania Szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić uiszczone kwoty na konto Uczestnika.

Zmiana wykładowcy
Organizator ma prawo zmienić prowadzącego Szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania Uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz umiejętności nowej osoby prowadzącej Szkolenie. Zmiana osoby prowadzącej Szkolenie nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za kurs przez Uczestnika.

Cena kursu/szkolenia i warunki płatności
1. Cena obejmuje: koszt Szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na Szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych Organizator zapewnia ciepły posiłek.

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym Uczestnik jest zobowiązany do podania przed Kształceniem informacji o swoim adresie e-mail.

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail:. kontakt@cibaacademy.pl lub przesyłać listem poleconym na adres ul. Jana Skrzetuskiego 6/16, 92-432 Łódź, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników będących konsumentami.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika w związku ze złożoną reklamacją),
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
c) oczekiwania Uczestnika.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

4. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za zasadną.

Postanowienia dotyczące Uczestników będących konsumentami
1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Uczestnik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).

2. Oświadczenie może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: ul. Jana Skrzetuskiego 6/16, 92-432 Łódź lub wysłane w formie elektronicznej na adres kontakt@cibaacademy.pl .

3. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Uczestnikowi dokonane płatności, za wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej.

4. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5. W przypadku Uczestników będących konsumentami Organizator rozpatruje reklamacje z tytułu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika oznacza to uznanie jego żądania za uzasadnione.

6. Uczestnik będący konsumentem, ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. spółka Ripposta sp. z o.o. o numerze NIP: 7282794410 i REGON: 101649484 z siedzibą w Łodzi do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Łodzi - Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473229. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@cibaacademy.pl lub na adres siedziby.

2. Cele i czas przetwarzania

Dane będziemy przetwarzać w celu:

– Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w stosunku do osób dedykowanych do realizacji umowy, przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
– Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozpatrzenia reklamacji;
– Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
– Archiwizowania dokumentów w tym dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie dokumentów, których okres przechowywania jest regulowany przepisami prawa; art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a w przypadku konieczności przechowywania dokumentów narzuconej przez przepisy prawa – przez okresy wskazane przepisami prawa;
– Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
– Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO , gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
– Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.

3. Odbiorcy danych


Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
– podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności usługobiorcom, wykonawcom, osobom prowadzącym Szkolenia.

4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.

6. Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy


W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony z którą zawarł umowę, tj. od klienta lub kontrahenta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.

 

Zasady uczestnictwa w kursach/szkoleniach
1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych Szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

2. Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

3. Podczas Szkoleń zabrania się przeszkadzania pozostałym Uczestnikom i osobie prowadzącej Szkolenie, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.

4. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy, smartwatche itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika.

5. Zabrania się rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora materiałów szkoleniowych.

6. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Szkolenia. Niniejsza zgoda obejmuje prawo na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, banerach, Internecie.

7. Ilość Pracy na Modelu przysługującej Uczestnikowi jest podawana przed Kształceniem w formie maksymalnej, co oznacza, że dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie mniejszej niż zakładana ilości Zabiegów / Usług.

8. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem Szkolenia. Zgodnie z programem Szkolenia osoba je prowadząca ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i praktycznego wykonywania czynności będących przedmiotem Szkolenia. Osoba prowadząca Szkolenie ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu w przypadku niespełnienia warunków zaliczenia.

Załącznik

…………, dnia ……………… r.                                                                                                                     

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

Adres Organizatora do wysłania oświadczenia:
______________________-
_______________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Oświadczam, że odstępuję od umowy na Szkolenie, zawartej w dniu …………., z spółka Ripposta sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
Wyrażam zgodę na zwrot płatności w kwocie……………….. zł
(słownie:. …………………………………………..)
–          przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………… lub
–          na konto nr ………………………………………………………………………………………..*

_________________

podpis Konsumenta

*brak wskazania spowoduje zwrot płatności w taki sam sposób jakiego użył Konsument

Depositphotos_50696057_xl-2015.jpg

Zostań modelką i skorzystaj z zabiegów tańszych nawet o 70%

Chcesz skorzystać z profesjonalnych usług w przystępnej cenie? Sprawdź, jak się zapisać jako modelka!

shutterstock_womanfinance_mar17.png

Sprawdź formy finansowania

Od systemu ratalnego aż po dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - sprawdź, jaką formę finansowania szkolenia jesteśmy Ci w stanie zaproponować!

bottom of page