top of page
4.png
kfs.PNG
3.png
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
RIS zapewnia Nam możliwość szkolenia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy ze środków publicznych, m.in. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Funduszy Europejskich, Funduszu Pracy, PFRON i Urzędów Pracy. Nasz nr RIS to 2.10/00023/2018

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KFS dofinansowuje kursy i szkolenia które prowadzą do uzyskania umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych.

Szkolenie musi być organizowane przez podmiot posiadający do tego uprawnienia. Nasza firma jest wpisana do Rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00023/2018, więc aplikując o środki z KFS możecie skorzystać z naszej oferty szkoleń.

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,

 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia z KFS należy złożyć w trakcie trwania naboru do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Aby przejść do właściwego dla Ciebie UP kliknij tu: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Przygotuj własny projekt lub weź udział w projektach realizowanych przez innych

To drugie rozwiązanie to na przykład szkolenia lub staże, dzięki którym podniesiesz kwalifikacje zawodowe, poprawisz swoją pozycję na rynku pracy lub otrzymasz wsparcie na założenie własnej firmy.

Środki z Funduszy Europejskich możesz otrzymać jeśli jesteś:

 • osobą fizyczną

 • mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • dużym przedsiębiorcą

 • organizacją pozarządową

 • jednostką naukową

 • samorządem terytorialnym

Informacje o wszystkich możliwościach wsparcia zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm lub instytucji znajdziesz na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

OPCJE FINANSOWANIA

W Ciba Academy możesz skorzystać z wygodnych rat lub skorzystać z jednej z form finansowania publicznego.

Zadzwoń i dowiedz się, co możesz zyskać!

bur.png
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
Nasze szkolenia są dostępne w Bazie Usług rozwojowych pod linkiem:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=121534

 

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

 1. Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR),

 2. Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach ( z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) .

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PODMIOTOWYCH SYSTEMÓW FINANSOWANIA

 • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców

 • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;

 • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia

 • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

MEDI RATY! - PayCode  Finansowanie Szkoleń na Raty

Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie usługi naszej placówki od kwoty 10 zł do 5000 zł mogą być rozliczane w systemie PayPlus, bez angażowania karty i gotówki i spłacane w 4, 8, 12 równych ratach i  z odroczona płatnością 30dni

Do transakcji wystarczy smartfon i dowód osobisty. Kupuj teraz, płać później.

Przy większych kosztach finansowanie do 50.000 tys. zadzwoń i zapytaj . A my pomożemy Ci złożyć wniosek na dogodne finansowanie.

Szczegółowe informacje pod nr.tel: 733 430 903

CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO NASZEGO SZKOLENIA?
ZADZWOŃ POD NUMER: +48 506 198 809 LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page